Birlas Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

BİRLAS MOTORSPORLARI
KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla BİRLAS MOTORSPORLARI OTOMOTİV İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirketimizin faaliyetleri kapsamında Şirketimiz ile kurduğunuz ilişki dâhilinde elde edilen, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızca ilgili mevzuat hükümleri ve aşağıda açıklanan esaslar uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından işletilen gerek merkez gerekse şubelere tahsisli işyerleri ve eklentilerinde fiziki ortamda çalışanlarımız ya da başka mekanlarda adımıza çalışanlar tarafından sözlü, yazılı ve görsel kayıt ile güvenlik kameralarına ilişkin dijital görüntü kaydı şeklinde, elektronik ortamda ise çağrı merkezi, telefon, internet sitesi (müşteri kayıt formu, online randevu başvuru formu, e-posta iletişim formları ile çerez ve benzeri teknolojiler yoluyla), sosyal medya ve elektronik posta araçlarıyla bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözlü, yazılı, işitsel, görsel veya görüntü kaydı şeklinde olmak üzere tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz; Ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren kimlik kartı, ehliyet ve pasaport gibi belgelerdeki kimlik bilgileri, adres, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, vergi numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, imza bilgisi, taşıt plakası, SGK numarası, çalışanlarımızın öğrenim ve askerlik durumu gibi özlük durumunu ilgilendiren bilgi-belgeler, fotoğraf, ses kaydı ve görsel kayıtlar, fiziksel mekâna girişte ve burada kalış sırasında alınan kamera görüntü kayıtları ile internet sitesi LOG ve IP kayıtları ve çerez bilgileridir. Bu kapsamda Şirketimizce işlenen özel nitelikli kişisel veriler ise; sadece çalışanlarımıza yönelik sağlık bilgileri ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerdir.

Yine rıza beyanınızda bulunanlar ve kişisel ve özel nitelikli kişisel veri içeren belgelerin asıl nüshası ya da kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler ile Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler de bu kapsama dâhildir.

Kişisel verileriniz açık rıza beyanınıza veya KVKK’nın 4, 5 ve 6. Maddelerinde yazılı diğer hukuki sebepler ile usul ve esaslara dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Bu kapsamda;

a) Şirketimiz ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin diğer tarafı sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
b) Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
c) Şirketimize ait bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
d) Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
e) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
f) Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
g) Tarafınızın aydınlatılmış şekilde verilmiş bulunan açık rıza beyanınızın bulunması,

Hallerinde kişisel verileriniz belirtilen yasal dayanaklar uyarınca işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık bilgileri dışındaki, Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili işlenmesi gerekli bulunan diğer özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülen hallerde veya açık rıza beyanınıza dayalı olarak işlenmektedir. Sadece çalışanlarımız için olmak üzere sağlık bilgilerine ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebebiyle işlenmektedir.

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ile biyometrik, genetik ve cinsel hayatınıza ilişkin özel kişisel verileriniz ise Şirketimizce hiçbir şekilde işlenmemektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Usulü
Yukarıda açıklanan biçimde elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından esas olarak iş ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi kapsamında; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; tedarik zinciri ve lojistik hizmetlerinin tanzimi; iş ortakları, şubeler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi; mal ve hizmet alım satım ve pazarlama işlemleri; satış sonrası destek hizmetleri; finans ve muhasebe işlemleri; müşteri kayıtları ve ilişkileri ile risk yönetimi; acil durum yönetimi; gizli bilgi, veri ve hukuki işlem güvenliği; fiziksel mekân, mal ve kaynak güveliği süreçlerinin yönetimi; ziyaretçi giriş-çıkış takibi; hukuki süreçlerin ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin ifası; çalışan özlük dosyası oluşturma ve iş akdi gerekliliklerinin yerine getirilmesi işlemleri; iş faaliyetlerinin planlanması ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işlemlerin yürütülmesi; çalışanlarımızın eğitim ve performans değerlendirme faaliyetleri; çalışan ve müşteri memnuniyetinin arttırılması ile talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla, Şirketimiz ile kurduğunuz ilişkinin gayesi ile bağlantılı şekilde işlenmektedir.

Sadece çalışanlarımıza münhasır olmak üzere, özel nitelikli kişisel verilerden sağlık bilgileri ise; iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan personelimiz tarafından işlenmektedir.

Tarafınızdan özellikle aydınlatılmış biçimde açık rıza vermeniz üzerine elde edilen kişisel verileriniz ise; Şirketimizce yürütülen ticari arzın en iyi koşullarda verilebilmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi ve bu hususta planlama yapılabilmesi için, faaliyet alanımızla ilgili pazar araştırmaları yapılması, pazarlama, yeniden pazarlama yapılması süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca ticari elektronik ileti alma onayınızın bulunması halinde ise kişisel verileriniz; faaliyet alanımızdaki etkinlikleri, reklam, promosyon, teklif sunma ve memnuniyet araştırması için genel veya tarafınıza özel E-Posta, SMS, MMS, Whatsapp Mesajı, Sesli Arama iletilmesi amaçlarıyla da işlenmektedir.

KVKK’nın 4, 5 ve 6. Maddelerinde yazılı kanuni dayanaklara veya açık rıza beyanına göre tarafımızca elde edilen kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenme esaslarına dair daha detaylı bilgiye Şirketimize ait www.birlas.com.tr sayfasında yer alan “Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası”ndan erişebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Kapsamı ve Süresi
Yukarıda belirtilen şekilde temin edilen kişisel verilerinizin Şirketimizce işlenmesinin mahiyeti; ilgili departmanlarımız tarafından hem fiziksel hem de elektronik olarak kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi/güncellenmesi, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ve aşağıda belirtilen kapsamda iş ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılması ile sınırlıdır.

Şirketimiz mevzuat hükümlerine uygun olarak işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Şirketimiz muhafaza ettiği bu kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya ilgili mevzuatta ve Şirketimizin “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”nda belirlenen imha sürelerinin dolması hâlinde kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine derhal silme, yok etme veya anonim hâle getirme suretiyle imha edecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, ticari faaliyetimizin gerçekleştirilmesinin gereği olarak, şirketimizin ticari ve iş strateji ve süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, ödemelerin yapılması amaçlarıyla yurt içinde bulunan grup şirketlerimize, şubelerimize ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, uzman hizmet sağlayıcılarımıza, bunların yetkilileri veya çalışanlarına, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk kişilerine KVKK’nun 8/2. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde veya ancak tarafınızın açık rıza beyanı kapsamında ilgili mevzuata uygun biçimde aktarılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 Tarih ve 2019/157 Sayılı kararı doğrultusunda, veri iletimi esnasında yabancı mail sunucusu ve benzeri sistemler kullanıldığında kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmış olabileceğinin kabul edildiği hususu da dikkate alınmalıdır.

5. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar
KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Haklarınız Kapsamında Şirketimize Başvuru Yolları
Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.birlas.com.tr sayfasında yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle, Şirketimizin Huzur Mah. Çamlıklar Cad. No: 2/2 SARIYER/İSTANBUL adresine şahsen başvurarak kimlik tevsikiyle veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak ya da kayıtlı/güvenli elektronik posta üzerinden info@birlas.com.tr adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Online Randevu